Vedtægter for Knabstrup Idræts Forening

Stiftet 26. februar 1926

§ 1. 

Foreningens navn: Knabstrup Idrætsforening.

Hjemsted Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42.

Knabstrup 4440 Mørkøv. 

 

§ 2. 

Foreningens formål er at samle til sport, aktiv motion, samt kulturel og social trivsel for alle aldersgrupper, herunder afholdelse af arrangementer af social, kulturel og folkeoplysende karakter. 

 

§ 3. 

Stk. 1. Foreningen kan optage aktiviteter og medlemmer, der opfylder de under § 2 nævnte formål og som vil følge foreningens love, samt aktiviteter og foreninger, der er tilknyttet

Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Arbejder Idrætsforbund, Dansk Skytte Union og Dansk Boldspil Union. 

 

Stk. 2. For deltagere i aktiviteter hvortil der kræves licens og eller særlige forsikringsforhold, påhviler det det enkelte medlem at tegne og dokumentere dette/disse over for afdelingsbestyrelsen eller den ansvarlige for aktiviteten før udøvelse af aktiviteten.

 

Stk. 3. Foreninger der optages i Knabstrup IF opløses som forening og bliver et udvalg i Knabstrup IF, medmindre det rent juridisk eller af anden årsag ikke er hensigtsmæssigt at opløse foreningen, her vil den optagne forening blive betegnet som afdeling.

 

Generalforsamling

 § 4. 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes en gang årligt i årets 1. kvartal. 

 

§ 5. 

Stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 10 dages varsel. Indkaldelsen offentliggøres på informationsskærme og/eller opslagstavler i Knabstrup Hallen, på Knabstrup IFs hjemmeside og sociale medier. Såfremt der findes en husstandsomdelt udgivelse i Knabstrup, annonceres det også her.

 

Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden

skriftligt i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

§ 6.  

Stk. 1. Alle afgørelser på generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves dog tilslutning af 3/5 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

 

Stk. 2. Stemmeberettiget defineres som værende bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, afdelingsbestyrelse og medlemmer med minimum passivt medlemskab. 

Stk. 3. Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret. Bankomedlemmer, der alene er medlem af banko, er på generalforsamlingen repræsenteret ved medlemmerne af bankoudvalget.

 

§ 7.  

Stk 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning fra mindst 20 stemmeberettigede medlemmer og skal indkaldes som ved ordinær generalforsamling.

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på suppleringsvalg til bestyrelsen, hvis et eller flere medlemmer af bestyrelsen trækker sig i deres valgperiode. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på suppleringsvalg til bestyrelsen, hvis der ikke som minimum er 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer inkl. Indtrådte suppleanter tilbage i bestyrelsen.

 

Stk. 4. Ved suppleringsvalg til bestyrelsen indtræder de nyvalgte i den valgperiode, der var gældende for den person han/hun afløser. Det gælder også for suppleringsvalg, der foretages på en ordinær generalforsamling.

 

§ 8.  

Stk. 1. Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Formandens beretning. 
 3. Kassereren aflægger regnskab. 
 4. Tilsluttet afdelinger aflægger beretning og regnskab. 
 5. Godkendelse af udpegede aktivitetsansvarlige og valg til afdelingsbestyrelser
 6. Godkendelse af budget 
 7. Indkomne forslag. 
 8. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer samt eventuelt 1 suppleant for en 2-årig periode,
 9. Valg af 21 repræsentanter, der ikke er medlem af en af de tilknyttede afdelinger, til Knabstrup Hallens repræsentantskab 
 10. Eventuelt. 

 

Stk. 2. Hvis der efter valg efter punkt 7 ikke er mindst 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, skal der på den ordinære generalforsamling foretages suppleringsvalg til bestyrelsen. Suppleringsvalg efter stk. 2. sker for en 1 årig periode.

 

Bestyrelsen

 

§ 9.

Bestyrelsen består efter den ordinære generalforsamling af 4 til 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt 1 repræsentant udpeget af hver af de tilsluttede afdelinger og en repræsentant udpeget af Støtteforeningen.

 

§ 10.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlinger, hvor der er sket nyvalg til bestyrelsen

 

Forslag til nye vedtægter

 

§ 11. 

Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne, jf. dog § 12. 

Stk. 2. Bestyrelsen forestår samarbejdet mellem aktivitietsansvarlige, trænere og afdelinger og træffer beslutning om forhold af betydning for foreningens drift mellem generalforsamlingerne. 

Stk. 3. Bestyrelsen repræsenterer endvidere foreningen overfor kommunale myndigheder, Knabstrup Hallen o. lign. 

Stk. 4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

§ 12. 

Stk. 1. Ved afgørelse af spørgsmål, der måtte have en sådan karakter, at mindst 3 personer blandt bestyrelsens medlemmer, anser det for påkrævet med en diskussion i et bredere forum, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde de aktivitetsansvarlige og formand, næstformand og kasserer fra de tilknyttede afdelinger til en drøftelse af dette, før endelig beslutning kan træffes. 

 

Stk. 2. Hvis et flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer forlanger afstemning om et eller flere fremlagte spørgsmål, skal et sådan forlangende efterkommes. 

 

Stk. 3. Stemmeberettigede er de aktivitetsansvarlige og formand, næstformand og kasserer fra de tilknyttede afdelinger, samt medlemmer af KIFs bestyrelse. 

 

Stk. 4. Resultatet af en afstemning afgøres ved simpelt flertal i henhold til de afgivne stemmer, og et afstemningsresultat kan ikke senere omstødes af bestyrelsen, men kun af en generalforsamling. 

 

§ 13. 

Bestyrelsen kan antage eksperthjælp og nedsætte udvalg, hvor det findes fornødent. 

 

§ 14. 

Formanden er ansvarlig for indkaldelse af bestyrelsesmøder og ledelse af møderne i bestyrelsen.

Formanden repræsenterer foreningen udadtil. Næstformanden afløser om fornødent formanden. 

 

§ 15. 

Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget. 

 

Budget og regnskab

 

§ 16. 

Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 

 

Stk. 2. Medlemskab for passive medlemmer gælder for samme periode. For øvrige medlemmer gælder medlemskabet for den periode kontingentet dækker.

 

§ 17. 

Stk. 1. Kassereren har ansvaret for, at der føres et regnskab over foreningens indtægter og udgifter samt status, herunder for at der føres regnskab over aktiviteter styret af de godkendte aktivitetsansvarlige, samt over eventuelle nye aktiviteter godkendt af bestyrelsen. 

Stk. 2. Kassereren forestår udarbejdelse af medlemslister og opkrævning af kontingent for godkendte aktiviteter samt salg af medlemskab til passive medlemmer.

 Stk. 3. Årsregnskabet revideres af ekstern revisor, der antages af bestyrelsen.

 

§ 18. 

Stk. 1. Kassereren sikrer udarbejdelse af forslag til budget for det kommende regnskabsår. Budgettet udarbejdes efter indstilling fra de godkendte aktivitetsudvalg, der inden udgangen af oktober skriftligt afleverer ønsker til det kommende års budget samt forslag til kontingentfastsættelse for det enkelte aktivitetsområde. 

 

Stk. 2. Budgetforslaget inkl. Kontingentfastsættelse forelægges for bestyrelsen til godkendelse i november måned.

 

§ 19. 

Stk. 1. Budgettet er styringsinstrument for foreningens aktiviteter og investeringer.

 

Stk. 2. Budgettet kan ændres i regnskabsåret efter beslutning på den ordinære generalforsamling, hvor det fremlægges til formel godkendelse, eller revideres efter beslutning i bestyrelsen, eksempelvis på baggrund af godkendelse af nye aktiviteter eller væsentlige ændringer i omfanget af eksisterende aktiviteter. 

 

§ 20.

Stk.1. Alt arbejde i og for Knabstrup Idrætsforening er som udgangspunkt frivilligt og ulønnet med de i stk. 2 og 3 nævnte undtagelser.

 

Stk. 2. Der kan efter bestyrelsens beslutning ydes skattefri godtgørelse til trænere og hjælpetrænere efter de til enhver tid gældende regler om skattefri godtgørelse til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed.

 

Stk. 3. Der kan efter generalforsamlingens beslutning ydes skattefri godtgørelse til medlemmer af Knabstrup Idrætsforenings bestyrelse efter de til enhver tid gældende regler om skattefri godtgørelse til frivillige, ulønnede bestyrelsesmedlemmer, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed.

 

Aktiviteter og aktivitetsudvalg 

 

§ 21.  

Bestyrelsen kan optage aktiviteter jf. § 3.

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede administration og afvikling af sådanne aktiviteter. 

 

§ 22.  

Der udpeges en ansvarlig for, hver af de optagne aktiviteter. Den aktivitetsansvarlige udpeges som udgangspunkt af KIF, men kan efter aftale med de aktive indenfor aktivitetsområdet også vælges af og blandt de aktive.

 

Den aktivitetsansvarlige er kontaktperson til Knabstrup IF’s bestyrelse samt økonomiansvarlig for aktiviteten. 

 

§ 23. 

Stk. 1. De aktivitetsansvarlige har følgende opgaver:  

   Ansvar for at medlemmer årligt dokumenterer licens og forsikringsforhold når påkrævet.

 

Stk. 2. Den aktivitetsansvarlige skal endvidere søge at udvikle aktiviteterne indenfor de(t) område(r), de dækker – herunder komme med oplæg til bestyrelsen om ønsker og ideer til udvikling af aktiviteterne, samt fremsætte ønske om haltider, budget og forslag til kontingentfastsættelse.

 

Stk. 3. De opgaver, der påhviler, den aktivitetsansvarlige kan efter aftale uddelegeres til en eller flere af de aktive indenfor aktivitetsområdet

 

Stk. 3. Indenfor et aktivitetsområde kan der udfærdiges et sæt regler eller retningslinjer, der skal godkendes af generalforsamlingen, som udøverne skal overholde for at kunne udøve aktiviteten. 

 

§ 24. 

Den aktivitetsansvarlige godkendes på en generalforsamling. Efter godkendelsen indkaldes den pågældende til eventuelle møder jf. § 13 med fulde rettigheder. Godkendelse sker med almindelig stemmeflerhed på generalforsamlingen. 

§ 25. 

Oversigt over de til enhver tid optagne afdelinger fremgår af et bilag til vedtægterne. De til enhver tid godkendte aktivitetsansvarlige fremgår af foreningens hjemmeside.

 

AFDELINGER:

 

§ 26. 

Afdelinger optaget efter § 3 varetager deres specielle områder. Afdelingsbestyrelser skal bestå af et ulige antal, dog mindst 3.

Formanden for Knabstrup IF skal til enhver tid holdes underrettet om afdelingens arbejde, ligesom han/hun kan indbydes til afdelingens møder, hvor han/hun har forhandlingsret. 

 

§ 27. 

Afdelingen vælger selv deres formand, næstformand og kasserer, som danner forretningsudvalget. Alle valg er 2 årige jfr. § 10. Der vælges også en repræsentant til Knabstrup IF’s bestyrelse. 

 

§ 28. 

Afdelingerne afholder afdelingsmøde 1 gang årligt umiddelbart før generalforsamlingen, med følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning. 
 3. Kassereren forelægger regnskabet. 
 4. Valg af afdelingsbestyrelse. 
 5. Eventuelt. 

 

§ 29. 

Afdelingerne skal føre nøjagtig medlemsliste og regnskab. 

 

FORENINGENS OPLØSNING

§ 30. 

Opløsningen af foreningen kan kun ske ved to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger, med mindst 14 dage højst 30 dages mellemrum, og hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. 

Foreningens evt. aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget ved generalforsamling i Knabstrup hallen 2023 

 

 

 

 

Vedtægter opdateret 2021

Vedtægter opdateret 2020

Vedtægter opdateret 2018

Vedtægter opdateret 2017